Riolering

Riolering

Riolering is een onmisbaar instrument in onze samenleving. Riolering draagt wezenlijk bij aan de bescherming van de volks- en diergezondheid, het hebben en houden van droge voeten en de bescherming van het milieu.

De wortels van BuroWolkorte liggen in de wereld van de riolering. In de onderstaande tekst vindt u een opsomming van onderwerpen waarbij BuroWolkorte en zijn partners u met raad en daad bijstaan.

 • planvorming
 • databeheer
 • aanleg
 • beheer
 • investeringsmaatregelen

Ruud Wolkorte
Vakspecialist riolering en stedelijk water

Planvorming

 • Gemeentelijke water- en rioleringsplannen
 • Overige beleidsplannen en verordeningen
 • Organisatie financiële en personele middelen
 • Opstellen en uitvoeren strategische en operationele uitvoeringsplannen
 • Basisrioleringsplannen / Systeemoverzichten Stedelijk Water
 • Afkoppelplannen / hemelwaterstructuurplannen

Databaheer

 • vrijverval riolering
 • kolken en goten
 • boven- en ondergrondse infiltratievoorzienigen
 • onderhoudmanagementsystemen
 • telemetriesystemen
 • perceelaansluitingen
 • rioolinspectiebestanden

Aanleg

Bij nieuw te ontwikkelen of opnieuw te ontwikkelen gebieden ondersteunen wij u bij de engineering van rioolstelsels of het totale watersysteem. U kunt hierbij denken aan het verzorgen van de:

 • waterparagraaf / watertoetsprocedure
 • Engineering van rioolstelsels
 • Engineering van totale watersystemen (oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater)

Beheer

 • Opstellen en aanbesteden meerjarige onderhoudscontracten
 • Opstellen en organisatie van onderhoudscycli voor kolken, goten en vrijvervalriolen
 • Opstellen rioolinspectieplannen
 • Beoordelen rioolinspecties conform NEN-EN 13508-2
 • Inventarisatie en aanpak foutieve aansluitingen vrijverval riolering