RioolKijker

RioolKijker

Inleiding

RioolKijker is een statische inspectiemethode. De naam zegt het al: vanuit de put kijken we met een fotocamera in het riool.

Oude techniek met de verbeteringen van deze tijd

RioolKijker is een bestaande techniek, maar verbeterd met mogelijkheden van de huidige tijd. Met een rioolspiegel en een lamp kun je ook vanuit de put in het riool kijken, maar met de huidige digitale camera’s met sterke lampen en lenzen kun je ook foto’s maken. Deze foto’s kunnen via een GIS aan de rioolstrengen gekoppeld worden zodat de informatie behouden en altijd oproepbaar en presentabel blijft.

Aanvullend op de leidingfoto’s kunnen we 360 graden putfotos maken die een globaal toestandbeeld van de put presenteren. Ook deze foto’s kunnen in een GIS gepresenteerd worden.

Toepassing

Statische rioolinspectie is een ondersteunende activiteit in het rioolbeheer. Statische inspectie kan een gedetailleerde video-inspectie met een rijdende camera echter nooit vervangen. Doch met behulp van RioolKijker krijgt u goedkoop en snel een eerste indruk van de toestand en vervuilingsgraad van uw riool.

RioolKijker kunt u bijvoorbeeld goed inzetten bij

  • Afweging wel of niet reinigen
  • RIsicogestuurd rioolbeheer: globale toestandbepaling
  • Vooropname vervuilingsgraad
  • Veldinventarisatie

Ruud Wolkorte
Vakspecialist riolering en stedelijk water

Risicogestuurd rioolbeheer: wel of niet reinigen

Hebt u een beperkt budget voor rioolinspectie of reeds een dekkend overzicht van de toestand van uw areaal vrijverval riolen? In het eerste geval moet u kiezen op welke riolen u uw budget gaat inzetten. In het tweede geval kunt u flexibeler met uw reinigings- en inspectiecyclus omgaan. In beide gevallen kunt u met RioolKijker bepalen welke riolen het meest aan een reinigingsbeurt en eventueel een inspectiebeurt toe zijn.

RIsicogestuurd rioolbeheer: globale toestandbepaling

Riolen met een laag risicoprofiel behoeven een minder intensieve inspectiefstrategie. Een globale toestandbepaling met RioolKijker is dan vaak reeds voldoende.

Vooropname vervuilingsgraad

Voorafgaand aan de reinigingsronde is het voor zowel de aannemer als de opdrachtgever interessant om inzicht te hebben in de vervuilingsgraad van de riolen. De vervuilingsgraad van een leiding kan heel goed met behulp van RioolKijker vanuit de put geschat worden.

Een inventarisatie van de vervuilingsgraad voorkomt discussie over de mate van vervuiling tijdens of na de reinigingsronde. Een bijkomend voordeel van een dergelijke inventarisatieronde is dat men direct inzicht krijgt in bereikbaarheid van de putten en de toegankelijkheid van de putten.